KIHON:

 • Kamae: avanzando Oitsuki , arretrando Shutouke, Maegeri (G.a.), Nukite, avanzando Gedanbarai Gyakutzuki;
 • Kamae: Maegeri, Yokogeri, Ushirogeri (stessa gamba);
 • Gyakushutouchi, Maegeri, Shutouchi Gyakushutouchi, Yokogeri, Shutouchi Gyakushutouchi, Mawashigeri, Shutouchi;
 • Shiho, Tateshutouke, Gyakutzuki (Sochindachi, Zenkutsudachi);
 • Kamae: Gamba anteriore Yokogeri, Urakenuci, Gyakuempi, Yokogeri Kaiten, Urakenuchi, Gyakuempi;
 • kamae: Kizauramawashigeri, Oikomigyakutzuki, Urakenuchi, Gyakutzuki, Kizauramawashigeri;

 

KATA:

 • BASSAI DAI
 • JION
 • TEKKI SHODAN
 • HEIAN 1-2-3-4-5

 

KUMITE:

 • KIHON IPPON KUMITE (Jodan - Chudan - Mae - Yoko - Mawashigeri)
 • Jiyu Kumite contro 1-2- avversari
 • Un applicazione su ogni PRINCIPIO DI SEN