KATA:

 • KANKU DAI
 • BASSAI SHO
 • ENPI
 • TEKKI NIDAN e tutti quelli del I° Dan

 

KUMITE:

 • JIYU IPPON KUMITE (Jodan - Chudan - Mae - Yoko - Mawashi - Ushirogeri)
 • Tecniche di difesa personalizzate
 • Jiyu Kumite contro 1-2-3 avversari
 • Due applicazioni su ogni PRINCIPIO DI SEN

 

KIHON:

 • Partenza da Kamae: avanzamento Oitsuki, indietreggiando Shutouche Maegeri (gamba anteriore) Nukite, avanzamento Gedanbarai, Gyakutzuki;
 • Partenza da Kamae: Maegeri, Yokogeri, Ushirogeri (stessa gamba);
 • Gyakushutouchi, Maegeri, Shutouchi, Gyakushutouchi, Mawashigeri, Shutouchi, Gyakushutouchi, Yokogeri, Shutouchi;
 • Shiho, Tateshutouke, Gyakutzuki (parata in posizione Sochin, contrattacco in Zenkutsudachi);
 • Partenza da Kamae: Gamba anteriore Yokogeri, Urakenuci, Gyakuempi, rotazione dorsale Yokogeri, Urakenuchi, Gyakuempi;
 • Partenza da kamae: Maeshiuramawashigeri, Oikomigyakutzuki, Urakenuchi, Gyakutzuki, Maeshiuramawashigeri;
 • Partenza da Kamae in avanzamento: Uramawashgeri più mawashigeri (s.g.), urakenuchi, gyakutzuki, urakenuchi;
 • Shiho, gyakutzuki;
 • Partenza da kamae: Ushirogeri, urakenuchi, gyakutzuki, mawashigeri, gyakutzuki;
 • Partenza da Kamae, avanzando: (Tsugi-ashi) gyakutzuki, maeashi-mawashigeri, gyakutzuki, urakenuchi, oikomigyakutzuki;
 • Partenza da Kamae: maeshi-mawashigeri, indietreggiando posizione kibadaci teishouche, rotazione dorsale gedanbarai, uraken, gyakutzuki;
 • Maegeri, uramawashigeri (s.g.), mawashigeri, ushiromawashigeri.