KATA:

 • KANKU SHO
 • HANGETSU
 • CHINTE
 • TEKKI SANDAN e tutti quelli del II° Dan.

 

KUMITE:

 • JIYU IPPON KUMITE (Jodan - Chudan - Mae - Yoko - Mawashi - Ushirogeri)
 • TOKUJ WAZA (Attacco - difesa - Proiezione)
 • Tecniche di difesa personalizzate.
 • Jiyu Kumite Randori
 • Tre applicazioni su ogni PRINCIPIO DI SEN

 

 

 • Uraken Gyakutzuki;
 • Kizami- Kaiten Uraken;
 • Ukekime Uraken;
 • Ghedan-Uke Uraken Gyakutzuki;
 • Awase-Uke Uraken Gyakutzuki;
 • Maegeri-Uramawashigeri (S.G.);
 • Mawashigeri Ushiromawashigeri;
 • Kakatogeri Jodan Ushirogeri;
 • Deashibarai Uramawashigeri;
 • Proiezioni contro Maegeri varie forme;
 • Maegeri-Mawashigeri (S.G) Gyakutzuki;
 • Maegeri-Mawashigeri (S.G) Ushirogeri Uraken Gyakutzuki;
 • Maegeri-Mawashigeri-Uramawashigeri (S.G) Uraken Gyakutzuki;
 • Sandan-Mawashigeri;
 • Proiezioni contro Ushirogeri Uramawashigeri varie forme.